Obchodní podmínky

společnosti PNP Furniture, spol.s r.o., IČ46885323, se sídlem Krymská 1734/41, 36001 Karlovy Vary, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 2800, pro prodej zboží prostřednictvím maloobchodní prodejny nábytku a on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.pnp.cz.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti PNP FURNITURE, spol.s r.o., IČ 46885323, se sídlem Krymská 1734/41, 36001 Karlovy Vary, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 2800 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě nebo v souvislosti s kupní smlouvou (dále jen „kupní smlouva“) uzavíranou mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím maloobchodní prodejny prodávajícího a internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webových stránkách umístěných na internetové adrese www.pnp.cz (dále jen “webové stránky”).

1.2. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

1.3. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webových stránkách může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní.Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).V případě, že to webové stránky umožňují, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webových stránek. Uživatelský účet si lze registrovat i pomocí pracovníka prodávajícího na maloobchodní prodejně prodávajícího.

2.2. Při registraci při objednávání zboží či nákupu je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání svého uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy již kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Zboží vystavené na maloobchodní prodejně označené cenovkou je určeno k přímému prodeji, pokud není označeno jinak (rezervace, prodáno apod.). Veškerá prezentace zboží umístěná na webových stránkách, v prodejních katalozích umístěných na maloobchodní prodejně prodávajícího jsou informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Cenovky vystaveného zboží a katalogy na maloobchodní prodejně a webové stránky obsahují informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Na maloobchodní prodejně a na webových stránkách jsou prezentovány informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží prezentované na maloobchodní prodejně a webové stránce platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Termíny dodání se mohou lišit dle charakteru zboží, jedná se zejména produkty vyrobené na míru dle specifikace zákazníka, sedací soupravy v koženém provedení a produkty vyhotovené z materiálů dodaných zákazníkem.

3.4. Pro prodej zboží na maloobchodní prodejně kupující ve spolupráci s pracovníkem prodávajícího vyplní prodejní formulář. Pro objednání zboží na maloobchodní prodejně kupující ve spolupráci s pracovníkem prodávajícího vyplní objednávkový formulář. Pro objednání zboží na webové stránce kupující vyplní kupující objednávkový formulář. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném nebo prodávaném zboží a jeho množství (na webové stránce kupující objednávané zboží “vloží” do elektronického košíku)
 • kupní ceně objednaného zboží a způsobu úhrady kupní ceny za zboží a požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,
 • nákladech spojených s dodáním zboží. (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před uzavřením objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Při nákupu a objednávání zboží na maloobchodní prodejně objednávku a její správnost kupující I prodávající stvrzují svým podpisem a obě strany obdrží po jednom originále objednávky nebo prodejního dokladu. Na webové stránce kupující odešle prodávajícímu objednávku kliknutím na tlačítko “Odeslat objednávku” a prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen elektronické adresa kupujícího”). Údaje uvedené v objednávce nebo prodejním dokladu jsou prodávajícím považovány za správné.

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (jen u objednávky na webové stránce například písemně nebo telefonicky) nebo o úhradu zálohy na objednané zboží (většinou u objednávky atypů či většího množství zboží).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká oboustranným podpisem objednávky, převzetím prodejního dokladu na maloobchodní prodejně nebo při objednání na webové stránce doručením potvrzení o přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Za přijetí objednávky se nepovažuje elektronická pošta zasílaná automaticky prostřednictvím webových stránek při odeslání objednávky kupujícím. Tato elektronická pošta má pouze informativní charakter.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. Kupní cena a platební podmínky

4.1. Platnou kupní cenu prodávající potvrdí kupujícímu akceptací objednávky, podpisem objednávky nebo vydáním prodejního dokladu dle čl. III. odst. 7 obchodních podmínek.

4.2. Kupní cenu a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: při prodeji a objednávání zboží na maloobchodní prodejně:

 • v hotovosti na maloobchodní prodejně nebo dobírkou v místě určeném kupujícím v objednávce,
 • platební kartou přes akceptační přístroj poskytovatele karetních služeb
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 968341341/0100, vedený u Komerční banky, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“),

Při objednávání na webové stránce:

 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,
 • platební kartou přes portál GoPay
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 968341341/0100, vedený u Komerční banky, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“),

V případě, kdy prodávající požaduje po kupujícím zálohu na objednávané zboží, kupijící tuto zálohu uhradí neprodleně bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.968341341/0100, platební kartou, nebo hotově na maloobchodní prodejně prodávajícího dle zálohového dokladu vystaveného prodávajícím.

4.3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.4. Prodávající požaduje od kupujícího zálohu jen v případě, pokud jde o objednání zboží na míru nebo o větší množství zboží. V jiných, běžných případech prodávající nebude požadovat po kupujícím žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. IV. odst. 7 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.5. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do data doručení zboží kupujícímu.

4.6. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. Jako variabilní symbol použije kupující číslo uskutečněné objednávky nebo zálohové faktury. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.7. Po odeslání objednávky na webové stránce má Plátce možnost využít platbu platební kartou přes službu GoPay. Citlivé vstupní údaje, které plátce zadává do systému GoPay, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

4.8. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. III. odst. 6 obchodních podmínek), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.9. Případné slevy z kupní ceny poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.10. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad. Prodávající je plátcem DPH. Daňový doklad vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení kupní ceny a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího, nebo jej předá kupujícímu osobně.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno na míru podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 1 tohoto článku či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst.1 občanského zákoníku právo v případě, kdy došlo ke koupi zboží na dálku (tj. pomocí online obchodu na webové stránce prodávajícího), od kupní smlouvy písemně odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy nákupu zboží zakoupeného a objednaného na maloobchodní prodejně ze strany kupujícího musí být písemně odsouhlaseno prodávajícím. Vždy je vhodné odstoupení poslat zároveň doporučeně poštou a případně I naskenované emailem. Předejdete tak případným problémům s nedoručenou poštou.

5.3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu kterékoliv z provozoven prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@pnp.cz. Formulář k žádosti o odstoupení od smlouvy naleznete zde.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 2 tohoto článku obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu, daňového dokladu atd.). Nebude-li zboží vráceno v původním obalu nebo bude-li tento poškozený, má prodejce nárok na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 2 tohoto článku obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí. Vracené zboží nelze zaslat na dobírku.

5.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek, nebo bude vratná částka za zboží ponížena o cenu dárku.

5.9. Ustanovení tohoto článku obchodních podmínek se nevztahují na případy, kdy je kupující právnickou osobou či osobou, jež při uzavírání kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Zboží je vhodné zasílat doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu či poškození na cestě k nám.

6. Přeprava a dodání zboží

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7. Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího. Reklamační řád prodávajícího je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Mimosoudní vyřizování stížností kupujícího zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@pnp.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Osobní údaje kupujícího, který je fyzickou osobou, jsou prodávajícím uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

9.2. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů, a to jména a příjmení, identifikačního číslo, daňového identifikačního číslo, adresa bydliště, adresa elektronické pošty a telefonního čísla (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu pouze v případě zaškrtnutí této možnosti v objednávkovém formuláři nebo registrací v zápatí webových stránek. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku obchodních podmínek není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webových stránek) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu (dále jen „zpracovatel“). Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.10. Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a jejich odstranění z databáze prodávajícího, jakož i další zákonná práva k těmto osobním údajům. Osobní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro potřebu prodávajícího, a nejsou poskytovány jiným subjektům.

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1. Obchodními sděleními se rozumí reklama a další informace související se zbožím nabízeným prodávajícím, které jsou prodávajícím zasílány na elektronickou adresu kupujícího (dále jen „obchodní sdělení“). Zasílání obchodních sdělení je prováděno v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

10.2. Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení na svou elektronickou adresu v souladu s odstavcem 9.3.

10.3. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webových stránkách možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Veškeré vztahy mezi prodávajícím a kupujícím vzniklé na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, neupravené těmito obchodními podmínkami, se řídí občanským zákoníkem.

11.2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. 11.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.5. Přílohu těchto obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

11.6. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

11.7. Kontaktní údaje prodávajícího:

 • adresa pro doručování: Krymská 1734/41, 36001 Karlovy Vary,
 • adresa elektronické pošty: info@pnp.cz,
 • telefon: +420 602 796 776.

11.8. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.3.2021.

PNP FURNITURE, spol.s r.o.

Kam dodáváme nábytek

Cheb Chodov Chomutov Karlovarský kraj Karlovy Vary Kladno Louny Mariánské lázně Most Nejdek Ostrov Plasy Plzeň Plzeňský kraj Podbořany Praha Rakovník Slaný Sokolov Středočeský kraj Stříbro Tachov Toužim Ústecký kraj Ústí nad Labem Žatec

Kontaktujte Nás